• vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų rengimą, priežiūrą ir keitimą (sutarties galiojimo laikotarpiu) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus;
  • dalyvaujame supažindinant ar instruktuojant darbuotojus su parengtais įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais;
  • konsultuojame įmonės vadovą, darbdavio įgaliotus asmenis darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:
    • darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimo klausimais;
    • projektuojant darbo vietas bei įsigyjant naujas darbo priemones, įsigyjant ir parenkant asmenines apsaugines priemones, pradedant naudoti naujas darbo vietas, darbo priemones, technologinius procesus, kolektyvines apsaugines priemones;
    • vertinant profesinę riziką;
  • dalyvaujame nelaimingų atsitikimų darbe tyrime, analizuojame nelaimingų atsitikimų darbe bei incidentų aplinkybes bei priežastis ir siūlome darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonės vadovui prevencines priemones jiems išvengti;
  • teikiame pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo; saugome gamybines, komercines bei darbuotojų sveikatos būklės paslaptis, kurias sužinme atlikdami savo pareigas.